วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

งานที่ปรึกษา ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2552
ประชุมผ้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2552 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7

โครงงาน เจ้าพ่อแสนคำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชาวชมพูขาว
ครูที่ปรึกษา ครูสุชญา ประทุมทิพย์

โครงงาน พระธาตุหนองสามหมื่น ถิ่นแคว้นทวารวดีครูที่ปรึกษา ครูสุชญา ประทุมทิพย์

การสอนสังคมศึกษา

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2552